301,5 zł/MWh – tyle proponuje MKiŚ za energię z offshore wind

Morska farma wiatrowa fot. Piabay

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Według projektu wynosi ona 301,5 zł/MWh – piszę na łamach GLOBEnergia.pl.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. Według projektu wynosi ona 301,5 zł/MWh.

Długo oczekiwany projekt rozporządzenia pojawił się 16 lutego br. Przyjęta ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. Ustawa Offshore Wind) upoważnia ministra klimatu i środowiska do wydania takiego dokumentu. Cena 301,5 zł/MWh będzie podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia, tj. cenę jaka może zostać przyznana w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Projekt przedmiotowej regulacji został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

Wskazanie ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a w związku z tym, dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce. Nieprawidłowo wyliczona cena maksymalna może uniemożliwić lub znacząco opóźnić rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Metodykę określenia ceny maksymalnej opracował specjalnie do tego powołany przez ministra zespół do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE

Podczas ustalania ceny maksymalnej wzięto pod uwagę przede wszystkim koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca korzysta z prawa do pokrycia ujemnego salda, koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji. Uwzględniono także uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.

Do obliczenia ceny maksymalnej, na podstawie dostępnych danych przyjęto następujące parametry techniczne oraz wskaźniki dla referencyjnej morskiej farmy wiatrowej:

– odległość od brzegu –45 km,

– głębokość – 40 m

– współczynnik wykorzystania mocy – 45,7 proc.

– średnia moc morskiej farmy wiatrowej – 1000 MW

– prędkość wiatru (wpływa na produktywność projektu) – 9,46 m/s na wysokości 100 m

– rok uruchomienia morskiej farmy wiatrowej – 2026

– techniczny czas życia i okres amortyzacji  – 25 lat

– kurs euro NBP średnia z ostatnich 5 lat od 2021 (zniwelowanie efektu COVID-19) – 4,31 EUR/PLN

– kurs dolara NBP średnia  z ostatnich 5 lat od 2021 (zniwelowanie efektu COVID-19) – 3,81 USD/PLN – inflacja; 2,7 proc. r/r CPI  – Cel inflacyjny NBP 2022

– koszty bilansowania – o wartości zero.

Cały artykuł przeczytasz na łamach GLOBEnergia.pl.