Liberalizacja 10H. W jaki sposób będzie zwiększony udział społeczności w procesie decyzyjnym?

Według ostatnich zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy odległościowej pojawi się w pierwszym półroczu 2021 r. Zmiany wejdą w życie nie później niż na początku 2022 r. Autorzy projektu zmian zapowiadają zwiększenie udziału lokalnych społeczności w procesie decyzyjnym. W jaki sposób? MRPiT wyjaśnia w odpowiedzi na jedną z interpelacji – piszę na łamach GLOBEnergia.pl.

Propozycja zmian w pierwszym półroczu 2021 r.

Na początku kwietnia br. Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii poinformowała, iż projekt nowelizacji ustawy odległościowej trafi do Sejmu jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r. Zapowiedź nowelizacji ustawy antywiatrakowej ogłosiła w 2020 r. była minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Od tego czasu trwają prace w rządzie nad zmianami regulacji ograniczających rozwój sektora onshore w Polsce. Eksperci informują o dużym potencjale rozwoju tego rodzaju źródła, co jest istotne z punktu realizacji celów udziału OZE w miksie energetycznym. Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej na terenie Polski wynosi w zależności od wariantu rozwoju od 6 do 12,5 GW nowych mocy zainstalowanych do 2030 r. W perspektywie do 2025 r. potencjalną moc nowych elektrowni wiatrowych szacuje się na ok. 3 – 3,7 GW.

MRPiT otrzymał pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych – wkrótce dokument powinien trafić do wykazu prac rządu. Celem planowanych zmian jest ułatwienie procesu inwestycyjnego w obszarze lądowej energetyki wiatrowej na terenie gmin, których społeczności wyrażają wolę lokowania infrastruktury wiatrakowej. Resort chce także zmniejszyć ograniczenia dotyczące budowy domów w sąsiedztwie tych elektrowni. Projekt nowelizacji zakłada większe upodmiotowienie gmin oraz społeczności lokalnych w procesie inwestycyjnym. W jaki sposób? O szczegółach poinformowała Anna Kornecka w odpowiedzi na interpelację złożoną przez posłów Tomasza Piotra Nowaka, Krzysztofa Gadowskiego, Jarosława Urbaniaka, Killiona Munyamę oraz Wojciecha Saługę.

Przedstawicielka resortu poinformowała, że podstawowym założeniem projektu jest utrzymanie zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany będzie dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd całego obszaru wyznaczonego zgodnie z tzw. „zasadą 10H”. Kornecka dodaje, że w sytuacji, gdy zgodnie z prognozą oddziaływania na środowisko zasięg oddziaływania obejmie gminę pobliską, dla tego fragmentu w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowej gmina pobliska będzie musiała przyjąć własny MPZP.

Obowiązek dyskusji publicznych

Posłowie pytają MRPiT, na czym będzie polegać “zwiększenie władztwa i decyzyjności jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych wspólnot”. Kornecka informuje w odpowiedzi z dnia 8 marca br., że uelastycznienie przez gminy minimalnej odległości będzie uwarunkowane dodatkowymi prawami w zakresie konsultacji mieszkańców gmin – tu wskazuje dyskusje publiczne. Projekt zmian zakłada wprowadzenie obowiązku dla gminy zorganizowania dodatkowych dyskusji publicznych z udziałem zainteresowanych mieszkańców nad możliwymi do ujęcia w zmianie MPZP rozwiązaniami dot. lokalizacji planowanej elektrowni wiatrowej. Dodatkowe dyskusje publiczne będą także dotyczyć opracowanych projektów zmian MPZP. Procedura dodatkowych, obligatoryjnych dyskusji publicznych dotyczących projektów i założeń w MPZP będzie miała na celu dostarczenie mieszkańcom terenów informacji o planowanym zakresie inwestycji, szczegółach i kolejnych etapach procedury planistycznej oraz procedury środowiskowej.

Kornecka zapowiada wydłużenie terminów i doprecyzowanie zasad dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu MPZP i prognoz oddziaływania na środowisko.

W dyskusjach publicznych dotyczących MPZP w zakresie budowy elektrowni wiatrowej będą obowiązkowo uczestniczyć: wójt, jego zastępca lub sekretarz gminy, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady gminy lub osoba wskazana przez ten organ, przedstawiciel inwestora w elektrownie wiatrową (jeśli występuje), przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-budowlanej oraz przedstawiciel właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Ponadto w propozycji zmian wprowadzono obowiązek uzyskania opinii projektu MPZP dotyczącego elektrowni wiatrowej z władzami gminy pobliskiej, jeżeli zgodnie z wyliczeniem wynikającym z teoretycznego maksymalnego oddziaływania elektrowni wiatrowej wyliczonego według zasady 10H, oddziaływanie takie rozciąga się na teren gminy. Występowanie o opinię gminy pobliskiej będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Mieszkańcy gminy pobliskiej będą informowani o planowanym terminie zaopiniowania takiego projektu MPZP.

Przedstawicielka zastrzegła na koniec wyjaśnień, że przedstawione założenia mogą ulec dalszej zmianie w trakcie prac legislacyjnych.

Artykuł przeczytasz na łamach GLOBEnergia.pl.