Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. w Monitorze Polski

Energetyka i środowisko fot. Adobe Stock/Patrycja Rapacka

10 marca br. w Monitorze Polskim ukazała się Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040), czyli mapa drogowa transformacji energetycznej Polski. Jest to długo oczekiwany dokument przez branżę energetyczną. Opóźnienie w publikacji strategii zderzyło się z falą krytyki. facebook sharing button

Pod pozycją 264 znalazło się obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r.  w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. Strategia stanowi załącznik do dokumentu. Kształt polityki energetycznej jest wyznacznikiem dla inwestorów pod względem kierunków rozwoju technologii, dlatego w przestrzeni publicznej pojawiła się krytyka związana z opóźnieniem publikacji dokumentu. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska pytania o datę pojawienia się dokumentu w Monitorze Polskim wskazywali, że opóźnienie wynika z procedur administracyjnych. Co więcej, warto przypomnieć, że minister Kurtyka poinformował na jesieni 2020 r., że Polityka Energetyczna Polski może wymagać rewizji ok. 2023 r.

PEP 2040 a cele europejskie

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. wskazuje ramy transformacji energetycznej w Polsce. Strategia zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi istotny wkład w realizację Porozumienia Paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

PEP2040 wskazuje krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE. Polityka uwzględnia skalę wyzwań związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z celami klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, planem odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19 i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z krajowymi możliwościami, jako wkładu w realizację Porozumienia Paryskiego.

Niskoemisyjna transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych. PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego.

Filary strategii

W PEP2040 wskazano trzy filary, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła finansowania strategii energetycznej.

Transformacja energetyczna Polski zostanie oparta na trzech filarach. Pierwszy to sprawiedliwa transformacja, która oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją energetyczną, jednocześnie zapewniając nowe miejsca pracy i budując nowe gałęzie przemysłu współuczestniczące w przekształceniach sektora energii.

Drugim filarem jest zeroemisyjny system energetyczny, czyli kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu, zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej, ale także dzięki zaangażowaniu energetyki przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznej opartych m.in. na paliwach gazowych.

Trzeci filar to dobra jakość powietrza. Jest to cel, który dla odbiorców jest jedną z bardziej zauważalnych oznak odchodzenia od paliw kopalnych; dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego (systemowego i indywidualnego), elektryfikację transportu oraz promowania domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących lokalne źródła energii, w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa.

Źródło: Monitor Polski 

Artykuł ukazał się na łamach GLOBEnergia.pl