Dania konsultuje z Polską projekt wyspy energetycznej

,

Do polskich organów środowiskowych wpłynęła dokumentacja dotycząca planu budowy wyspy energetycznej w pobliżu Bornholmu w duńskiej części Morza Bałtyckiego. Opiniowanie jest prowadzone w ramach transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja projektu zostanie wyłożona do publicznego wglądu na okres 8 tygodni. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) informuje o możliwości zgłaszania uwag w zakresie potencjalnego oddziaływania transgranicznego planowanego przedsięwzięcia na środowisko na terytorium Polski w dniach od 13 października do 8 grudnia 2023 r. włącznie. Złożone uwagi i wnioski przekazane zostaną do rozpatrzenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zachęcamy do lektury raportów przygotowanych w j. polskim.

Plan programu wyspy energetycznej Bornholm (PL)

Raport ESPOO dla wyspy energetycznej Bornholm (PL)

Co wiemy o wyspie energetycznej Bornholm?

Mocą Porozumienia klimatycznego dla branży energetycznej i przemysłowej itp. z dnia 22 czerwca 2020 r. postanowiono, że w Danii powstaną dwie wyspy energetyczne – jedna na Morzu Północnym i jedna na wyspie Bornholm na wodach Morza Bałtyckiego. Wyspy stanowią istotny element rozbudowy infrastruktury produkującej morską energię wiatrową na Morzu Północnym i Bałtyckim. Ma ona znacząco przyczynić się do ekologicznej transformacji zarówno Danii, jak i pozostałej części Europy.

Pierwotnie Bornholm miał stać się hubem energetycznym dla morskich farm wiatrowych o mocy 2 GW, które mają dostarczać energię elektryczną do Danii i za granicę. Morskie turbiny wiatrowe miały być zlokalizowane w odległości ok. 20 km na południe i południowy zachód od wyspy Bornholm. W 2022 r. na mocy dodatkowego porozumienia zdecydowana większość w duńskim parlamencie zdecydowała, że wyspa energetyczna Bornholm zostanie rozbudowana z 2 do co najmniej 3 GW mocy (z możliwością przekroczenia mocy przyłączeniowej do 3,8 GW), oraz że morskie turbiny wiatrowe będą mogły zostać zlokalizowane w odległości co najmniej 15 km na południe i południowy zachód od wybrzeża Bornholmu.

Energia elektryczna z wysp energetycznych będzie mogła być eksportowana do krajów sąsiadujących z Danią. Kraj ten zawarł umowy polityczne z Niemcami w sprawie wspólnego rozpoczęcia analiz dotyczących przyłączenia do wyspy energetycznej Bornholm.

Tereny przeznaczone pod budowę morskich farm wiatrowych są zlokalizowane w obrębie obszarów, które w planie zagospodarowania duńskich obszarów morskich zostały wyznaczone jako obszary przeznaczone pod rozwój energii odnawialnej i wysp energetycznych. Obszary te składają się z dwóch obszarów na Morzu Bałtyckim: Bornholm I, podzielonego na Bornholm I Południe i Bornholm I Północ oraz Bornholm II. Bornholm I Południe ma powierzchnię 118 km2, Bornholm I Północ – 123 km2, a Bornholm II – 410 km2. Wszystkie te obszary są zlokalizowane w odległości co najmniej 15 km od południowego wybrzeża wyspy Bornholm.

Dla każdego obszaru przeznaczonego pod budowę morskich farm wiatrowych wyznaczono obszary o szerokości ok. 1500 – 2000 metrów pod instalację kabli podmorskich. Kable podmorskie połączą morskie farmy wiatrowe z instalacją wysokiego napięcia na wyspie Bornholm oraz instalację wysokiego napięcia na wyspie z siecią przesyłową energii elektrycznej na Zelandii i w Niemczech.

Grafika: Raport OOŚ dla wyspy energetycznej Bornholm

Ogólnie rzecz ujmując ocenia się, że oddziaływania transgraniczne nie będą powodowały istotnych, negatywnych dla środowiska skutków.

Źródło: Artykuł ukazał się na łamach offshorewindpoland.pl